Makedonya Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Makedonya Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2001  yılında Yüksek Öğretim Kurumu Yasası ve  2013  (YÖK) ile birlikte Diş hekimliği Fakültesinde Klinik Bilimler Bölümü ve Temel Bilimler Bölümü adında iki bölüm kurulmuştur. Klinik Bilimler Bölümü dokuz adet Anabilim Dalı ve bunlara altı adet bağlı Bilim Dalından müteşekkildir. Bölüm bünyesindeki bu Anabilim ve Bilim Dalları idari görevleri ile birlikte hasta tedavisi hizmeti yürütmekte, bilimsel araştırmalar yapmakta ve lisans ve doktora eğitimi vermektedirler.

2001 tarihinde o günün yönetimi Diş hekimliği Fakültesinde  Temel Bilimler Kürsülerine eşdeğer kürsüler kurmaya karar vermiş ve Anatomi, Fizyoloji, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, Mikrobiyoloji ve Patoloji kürsüleri kurulmuştur. Her kürsüye ileride öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere çoğu diş hekimi kökenli asistanlar alınmıştır. Bu durum 2013  yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte YÖK Yasası ile birlikte Dişhekimliği Fakültesinde Klinik Bilimler Bölümü ve Temel Bilimler Bölümü adında iki bölüm kurulmuştur. Daha sonra da Temel  Bilimleri Anabilim Dalı ve içinde yine önceki kürsülerin eşdeğeri olan Anatomi, Fizyoloji, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, Mikrobiyoloji ve Patoloji Bilim Dalları kurulmuştur. Başlangıçta Temel Bilimler Bölümüne giren asistanlar şimdi öğretim üyesi konumundadırlar ve yeni araştırma görevlileri alınarak alt kadronun devamı ve Temel Bilimlerin varlığı ve sürekliliği sürdürülmeye çalışılmaktadır. Türkiye deki Dişhekimliği Fakülteleri arasında Temel Bilimler Bölümü ve kendi öğretim elemanları olan tek Fakülte İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesidir. Bu durum Temel ve Klinik Bilimleri arasında yatay ve dikey entegrasyonu sağlamak açısından büyük bir avantajdır.

 

ETİK İLKE ve KURALLARI

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak

Fakültemizin çalışanlarının görevlerini yürütürken uymaları gereken “Etik Davranış İlke ve Kuralları”

belirlenmiştir. Bu ilke ve kurallar aşağıda sıralanmıştır.

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu

yararını gözetmek, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güven esas alınır.

Halka hizmet bilinci

Kamu hizmetlerinde, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde

karşılanması hizmet kalitesinin yükseltilmesi halkın memnuniyetinin arttırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç

odaklı olması gözetilir.

Hizmet standartlarına uyma

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personelin, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve

süreçlere uygun şekilde yürütmesi, hizmetten yararlananların iş ve işlemlerle ilgili olarak aydınlatılması esas

alınır.

Amaç ve misyona bağlılık

Çalışanlarımızın, kurumumuz amaç ve misyonuna uygun davranması, ülke çıkarları, hasta haklarına saygılı,

toplum refahı ve fakültenin hizmet hedefleri doğrultusunda hareket etmesi sağlanır.

 

Yıllık Harç Ücreti : 2500 Euro

Eğitim Dili :

 

Kategori: Haberler.